Category: Hadith

Dakwaan Nabi Datang Majlis Ya Hanana

Ya Hanana bukan selawat.

Hadis Riwayat Al-Imam Bukhari

Sahih al-Bukhari 6357 / Book 15, Hadith 1405 (Al-Bukhari & Muslim)

Sahabat bertanya kepada Nabi:

“Kaifa nu salli alaik?” “Macam mana kami nak selawat kepadamu?”

Nabi ajar: Selawat Ibrahimiyah: allahumma salli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa aali sayyidinaa Muhammadin kamaa shallaita ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa’alaa aali sayyidinaa ibrahim wabaarik ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ’alaa sayyidinaa ibraahima wa ‘alaa aali sayyidina ibraahima, fil ‘aalamiina innaka hamiidun majiid

Al Imam Ibn Qayyim melafazkan macam-macam selawat.

Ya Hanana itu bukan selawat ia hanya di klasify sebagai Nasyid. Ada yang mendakwa Nabi hadir ke Majlis Ya Hanana.

Apabila seseorang mendakwa dia berjumpa Nabi secara jaga bererti dia mendakwa dirinya sebagai sahabat.

Kerana takrif sahabat itu “Man lakiya Nabi sallaullahu alaihi wasallam wa amanabihi wa mata alal iman” “Sesiapa yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengannya dan mati.” Itu definasi sahabat.

Sekarang ada ustaz-ustaz ataupun tok sheikh mendakwa Nabi datang bersembang bersamanya, Nabi berjalan bersamanya ke Kuliahnya, Nabi hadir dalam Majlis Qasidahnya, Nabi duduk di meja kuliah bersamanya dan lain-lain. Ini semua sakan.

Akhirnya nama Nabi menjadi murah.

Jikalau orang kritik tentang dakwaan ini, dia sering dituduh sebagai Wahabbi pulak.

– Dr. Asri Zainul Abidin (MAZA)

Advertisements

Adakah Sahih Hadis Yang Menyatakan Bau Kanak-Kanak Adalah Dari Syurga?

Author: Dr. Rozaimi Ramle, Ph.D in Hadith

http://rozaimiramle.blogspot.sg/

This article is in Malay, I will translate it to English in the near future to benefit the rest. Topic: “Is the Hadith saying that the smell of a child from Jannah (Heaven), Sahih (true)?”

Bau Kanak-Kanak Adalah Dari Syurga

Tersebar di alam maya hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallah alaih wasallam dengan lafaz berikut:

Bau mulut atau tubuh anak-anak adalah sebahagian dari angin syurga”

Status Hadis

Saya tidak menjumpai hadis dengan lafaz seperti ini dalam kitab-kitab hadis. Sebaliknya saya menjumpai hadis yang lafaznya hampir sama dengan hadis ini iaitu hadis:

ريح الولد من ريح الجنة

Maksudnya: Bau anak daripada bau syurga.

Hadis inidiriwayatkan dari 3 sanad utama. Berikut keterangannya:

 1. Sanad Aisyah:

Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah melalui 2 jalur:

 1. Jalur ‘Amrah: Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah dengan lafazyang sama. Cuma hadis ini dinilai cacat (ma’lul) oleh Ibn ‘Adiyy.[1] Ini kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Malik al-Ansari. Ibn ‘Adiyy dan Muhammad bin Tahir al-Maqdisi menilai beliau terlalu daif (matruk) kerana selalu menyanggahi riwayat perawi yang tsiqah (dipercayai dan kuat ingatannya).[2]
 2. Jalur ‘Urwah: Jalur ini juga dinilai cacat oleh Ibn ‘Adiyy kerana perawi yang bernama Abdullah bin Lahi’ah daif.[3]
 1. Sanad Abdullah bin Abbas:

Terdapat beberapa jalur dari sanad Abdullah bin Abbas. Berikut merupakan jalur dari sanad beliau:

 1. Jalur ‘Ata’ bin Abi Rabah: Isa bin Ibrahim meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Abi Sulaiman dari ‘Ata’ dari Ibn Abbas.[4]

Jalur ini terlalu daif kerana Sulaiman bin Abi Sulaiman dinilaimatruk (perawi yang ditinggalkan oleh ulama riwayatnya kerana terlalu daif) oleh beberapa orang ulama hadis seperti Yahya bin Maien, Ali bin al-Madini dan al-Nasaie. Maka al-Zahabi memutuskan beliau matruk.[5]

Manakala Ibn ‘Adiyy menilai hadisnya tidak bermasalah jika perawi yang meriwayatkan darinya dipercayai.[6] Saya berpandanngan jika benar Sulaiman ini bukanlah terlalu daif seperti yang dinyatakan oleh Ibn ‘Adiyy, hadis tetap daif kerana beliau bersendiri dalam jalur ini ketika meriwayatkan dari ‘Ata’ bin Abi Rabah.

 1. Jalur Muhammad bin Abbad bin Hafs: Khalaf bin Ayyub meriwayatkan dari Abdul Majid bin Suhail dari jalur Muhammad bin Abbad dari Abdullah bin Abbas. Riwayat ini disokong oleh riwayat al-Kalabazi dari Kharijah bin Musab yang juga meriwayatkan dari Abbdul Majid bin Suhail dari Muhammad bin Abbad dari jalur yang sama.[7]

Jalur ini daif kerana 2 sebab utama:

Pertama: Khalaf bin Ayyub dinilai daif oleh Yahya bin Maien dan Imam Ahmad.[8] Ibn Hibban pula menyatakan beliau seorang penganut mazhab Murjiah[9] yang melampau.[10]  Al-‘Uqaili pula menyatakan beliau selalu bersendiri dalam meriwayatkan hadis munkar dan menyandarkannya kepada riwayat Qais dan Auf.[11]

Kedua: Kharijah bin Musab juga daif. Bahkan majoriti ulama hadis semisal Abdullah bin al-Mubarak, Waki’ bin al-Jarrah, Imam Ahmad, Yahya bin Maien dan Ibn Hibban menyatakan beliau adalah perawi yang ditinggalkan (matruk). Ini bermakna hadisnya terlalu daif maka tidak boleh menyokong riwayat Khalaf bin Ayyub.[12] Tetapi Abu Hatim dan Ibn ‘Adiyy pula menyatakan beliau daif ringan.[13] Jika benar dia daif ringan sekalipun ia tidak menguatkan jalur ini kerana punca jalur ini iaitu Muhammad bin Abbad adalah perawi yang tidak dikenali.[14]

iii.                Jalur Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah: Mandal bin Ali meriwayatkan dari Abdul Majid bin Suhail dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah.[15] Jalur ini juga daif kerana terdapat perawi bernama Mandal bin Ali.

 1. Sanad Ibn Abi Labibah

Waki’ bin al-Jarrah meriwayatkan hadis ini dari jalur Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah dari ayahnya atau datuknya dari Nabi sallallah alaih wasallam.[16] Sanad ini juga daif kerana 2 kecacatan:

Pertama: Terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah. Beliau dinilai daif oleh Ibn Hajar.[17]

Kedua: sanadnya terputus kerana kedua-dua perawi ayah dan datuk Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah tidak pernah berjumpa Nabi sallallah alaih wasallam. Maka sanad ini terputus.

Terdapat juga hadis dengan lafaz yang hampir sama dengan hadis ini. Cuma ia menyatakan bahawa Hasan dan Husain yang merupakan cucu baginda sallallah alaih wasallam adalah daripada bau-bauan Allah. Hadis ini dinilai daif oleh Imam Tirmizi kerana sanadnya terputus.[18]

Kesimpulan

Hadis ini daif kerana semuanya jalurnya tidak terlepas dari kedaifan dan kritikan ulama. Maka sebab itu ulama hadis semisal al-Haihami, al-Iraqi, dan al-Sakhawi menilai hadis ini sebagai daif.[19] Maka ia tidak boleh dijadikan hujah tambahan pula ia berkaitan perkara ghaib iaitu syurga. Tetapi menyayangi anak-anak itu adalah amalan terpuji dan ia fitrah manusia.

Abu Muaz Rozaimi Ramle
Sweileh, Jordan
11 November 2014

[1] Lihat: Ibn ‘Adiyy, al-Kamil fi al-Dhu’afa’, jld. 6, hlm. 160

[2] Lihat: Ibid, Muhammad bin Tohir al-Maqdisi, Zakhirat al-Huffaz, jld. 2, hlm. 1112, no. hadis: 2364.

[3] Lihat: Ibn ‘Adiyy, al-Kamil, jld. 4, hlm. 149.

[4] Riwayat Abu Nuaim dalam kitabnya Tabaqat al-Muhaddithin bi Asbahan, jld. 3, hlm. 173.

[5] Lihat: al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, jld. 2, hlm. 210.

[6] Lihat: Ibn ‘Adiyy, al-Kamil, jld. 3, hlm. 261.

[7] Lihat: Ibn Abi al-Dunya, al-‘Iyal, hlm. 397, no. hadis: 231, al-Albani, al-Silsilah al-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah, jld. 5, hlm. 523, no. hadis: 2499.

[8] Lihat: al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, jld. , 1, hlm. 659, Ibn Hajar, Taqrib al-Tahzib, jld. 1, hlm. 1726.

[9] Murjiah ialah satu mazhab akidah yang terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah.

[10] Lihat: Ibn Hibban, al-Tsiqat, jld. 8, hlm. 228.

[11] Lihat: al-‘Uqaili, al-Dhu’afa, jld. 2, hlm. 24.

[12] Lihat: al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, jld. 1, hlm. 625.

[13] Lihat: Ibn Abi Hatim, al-Jarh wa al-Taadil, jld. 3, hlm. 375, Ibn ‘Adiyy, al-Kamil, jld. 3, hlm. 57

[14] Lihat: al-Albani, al-Silsilah al-Dhaifah, jld. 5, hlm. 523, no. hadis: 2499.

[15]  Lihat: al-Tabarani, al-Mu’jam al-Wasit, jld. 6, hlm. 82, no. hadis: 5860, al-Baihaqi,Syu’ab al-Iman, jld. 7, hlm. 479, no. hadis: 11061.

[16] Lihat: Waqi’ bin al-Jarrah, al-Zuhd, hlm. 422.

[17] Lihat: Ibn Hajar, Taqrib al-Tahzib, jld. 2, hlm. 493.

[18] Lihat: al-Tirmizi, al-Sunan, jld. 4, hlm. 317.

[19] Lihat: al-Haithami, Majma’ al-Zawaid, jld. 8, hlm. 78,  al-Iraqi, al-Mughni, jld. 1, hlm. 532, al-Sakhawi, al-Maqasid al-Hasanah, jld. 1, hlm. 373

Karma? No in Islam we have Kifarah.

Karma? No in Islam, we have Kifarah. What you give, you’ll get back; either its in a good way or vice versa. Allah is fair, you know?

Karma is for Hindu, not for Islam. So don’t use misuse the word. I stumbled upon this post on twitter. Link

I’ve heard a lot of people (Muslims) esp some of my friends who has been using the word “Karma” unknowingly about its true meaning. It’s nothing like Islam. In Islam everything you do to others is judged by Allah and you will get it back either in a good way or other, unlike in the Hindu religion.

karma
ˈkɑːmə,ˈkəːmə/
noun
noun: karma
 1. 1.
  (in Hinduism and Buddhism) the sum of a person’s actions in this and previous states of existence, viewed as deciding their fate in future existences.
  • informal
   good or bad luck, viewed as resulting from one’s actions.

Continue reading “Karma? No in Islam we have Kifarah.”

Protection of 7 Kursi (Ayatul Kursi)

Ayatul Kursi Al-Quran; Al Baqarah: 2:255- 257

Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum
La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm,
lahu ma fis-samawati wa ma fil-‘ard
Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi
Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum,
wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a
Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard,
wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyul-Adheem

Method: 1. In 1x read infront. (blow towards the wall)
2. In read 1x behind.
3. 1x be read on the right.
4. In read 1x left.
5. In 1x  read up.
6. 1x  be read below.
7. In read 1x and swallow saliva.

A little explanation:

Ayatul Kursi was revealed at a dinner after the Hijrah. According to history, when the verse was revealed Ayatul Kursi accompanied by thousands of angels as the sender, because of the greatness and glory.
Satan and Demons turn chaos there is a resistor in the address into his struggles. Rasulallah immediately rule on the Quran author Zaid ibn Thabit to immediately write it down and pass it .
There are ninety five SINE hadith explains the Ayatul Kursi verse . The reason this verse quoted verse in his Ayatul Kursi because there is a Kursi words , means more seating with majestic dignity .
One thing to remember , is not that the meaning of this Ayatul Kursi of God, but is the Ayat on the greatness of God’s greatness .

Benefits of Ayatul Kursi:

 1. Anyone who reads the verse with istikamah after each obligatory prayer, every morning and evening, each time entry to the house or market, each time you go into bed and traveling, God willing, you will be protected from the temptations of Satan and evil kings (rulers) which are brutal, saved from evil and evil man who harm animals. Reserved his righteous family, his children, his property, his house from theft, fire.
 2. There is evidence in the book Assarul Mufidah, whoever recite & practice Ayatul Kursi, every time read it 18 times, it will live inyaallah spirited faith, opened the chest with a variety of wisdom, simplified provision, increased prestige, given to influence him so that people always shy, protected from the disaster with the grace of Allah s.w.t
 3. One of the scholars of Hindi hear one of the greatest teachers Abi Lababah ra, reading the verses of Kursi as members of prostration (7 times) every day there Rasulallah saw stronghold
 4. Sheikh Abul Abas Albunni explains: “Anybody read Ayatul Kursi as much as (50 times), blow in the rain and then breathed on the water he drinks, god willing insha allah educating minds and make it easier to understand the lessons learned.
 5. Anyone who reads the verse of Ayatul Kursi after the obligatory prayers, Insha Allah God will forgive his sins. Anyone who read it when going to sleep, will be protected from Satan, and those who read it when it’s angry, you will lose a sense of anger.
 6. Sheikh alBuni explains: Anyone who reads the verse of Kursi of letters (170 letters), then God willing, Allah will provide assistance in the case and discharge the seeker, checkers enlarge thinking, approved provision and provided what it claimed.
 7. Anyone who reads Kursi when going to sleep, then God will bring two angels to take care of us until morning.
 8. Abdurahman bin Auf explained that, when he read the verse in his house at the four corners and expect to be the guardian and protector of the devil.
 9. Sheikh buni explains: anyone should be afraid of the enemy attack it makes Denga circle line nisyarat breath while reciting Kursi. Then it goes along jamaahnya into the circle line facing towards the enemy, while reading the verse as much as 50 times, or 170 times, God willing, the enemy will not see and will not attack you.
 10. Syeikul Muhyiddin Ibn al-Arabi Kabir explains that whoever recite Ayat Kursi as much as 1000 times in a day and night for 40 days, then for God’s sake, for the sake of the Prophet, in the glorious Quran, God will open her spiritual outlook, released in question and given to human influence . (from the book Khawasul Message)

 

Hadith: Say سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ SubhanAllah wa bihamdihi 100 times

سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ

I came across this wonderful hadith in Sahih Bukhari and i would like to share this hadith with all of you.

Narrated Abu Huraira (ra): Allah’s Apostle (peace and blessings be upon him) said, “Whoever says, ‘Subhan Allah wa bihamdihi,’ one hundred times a day, will be forgiven all his sins even if they were as much as the foam of the sea.”

– Sahih Bukhari, Volume VIII (8), Chapter 67, Hadith 414

Believe it or not, it took about 1 or 2 minutes to do this really simple zikr. You can do this while waiting for the bus, getting to school, changing your clothes, fix your tudung (hehe), waiting for Muallim/Muallimah to get into class, while driving to school or work, waiting for your parents/school bus to fetch you up etc etc.

What does SubhanAllah wa bihamdihi سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ mean?

“I deem Allah free of any resemblance to anything whatsoever in any respect, and I celebrate His Praises”

Lets Zikr and gain more Hassanats!

SubhanAllah wa bihamdihi سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ