Tag: Hadith

Adakah Sahih Hadis Yang Menyatakan Bau Kanak-Kanak Adalah Dari Syurga?

Author: Dr. Rozaimi Ramle, Ph.D in Hadith

http://rozaimiramle.blogspot.sg/

This article is in Malay, I will translate it to English in the near future to benefit the rest. Topic: “Is the Hadith saying that the smell of a child from Jannah (Heaven), Sahih (true)?”

Bau Kanak-Kanak Adalah Dari Syurga

Tersebar di alam maya hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallah alaih wasallam dengan lafaz berikut:

Bau mulut atau tubuh anak-anak adalah sebahagian dari angin syurga”

Status Hadis

Saya tidak menjumpai hadis dengan lafaz seperti ini dalam kitab-kitab hadis. Sebaliknya saya menjumpai hadis yang lafaznya hampir sama dengan hadis ini iaitu hadis:

ريح الولد من ريح الجنة

Maksudnya: Bau anak daripada bau syurga.

Hadis inidiriwayatkan dari 3 sanad utama. Berikut keterangannya:

  1. Sanad Aisyah:

Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah melalui 2 jalur:

  1. Jalur ‘Amrah: Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah dengan lafazyang sama. Cuma hadis ini dinilai cacat (ma’lul) oleh Ibn ‘Adiyy.[1] Ini kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Malik al-Ansari. Ibn ‘Adiyy dan Muhammad bin Tahir al-Maqdisi menilai beliau terlalu daif (matruk) kerana selalu menyanggahi riwayat perawi yang tsiqah (dipercayai dan kuat ingatannya).[2]
  2. Jalur ‘Urwah: Jalur ini juga dinilai cacat oleh Ibn ‘Adiyy kerana perawi yang bernama Abdullah bin Lahi’ah daif.[3]
  1. Sanad Abdullah bin Abbas:

Terdapat beberapa jalur dari sanad Abdullah bin Abbas. Berikut merupakan jalur dari sanad beliau:

  1. Jalur ‘Ata’ bin Abi Rabah: Isa bin Ibrahim meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Abi Sulaiman dari ‘Ata’ dari Ibn Abbas.[4]

Jalur ini terlalu daif kerana Sulaiman bin Abi Sulaiman dinilaimatruk (perawi yang ditinggalkan oleh ulama riwayatnya kerana terlalu daif) oleh beberapa orang ulama hadis seperti Yahya bin Maien, Ali bin al-Madini dan al-Nasaie. Maka al-Zahabi memutuskan beliau matruk.[5]

Manakala Ibn ‘Adiyy menilai hadisnya tidak bermasalah jika perawi yang meriwayatkan darinya dipercayai.[6] Saya berpandanngan jika benar Sulaiman ini bukanlah terlalu daif seperti yang dinyatakan oleh Ibn ‘Adiyy, hadis tetap daif kerana beliau bersendiri dalam jalur ini ketika meriwayatkan dari ‘Ata’ bin Abi Rabah.

  1. Jalur Muhammad bin Abbad bin Hafs: Khalaf bin Ayyub meriwayatkan dari Abdul Majid bin Suhail dari jalur Muhammad bin Abbad dari Abdullah bin Abbas. Riwayat ini disokong oleh riwayat al-Kalabazi dari Kharijah bin Musab yang juga meriwayatkan dari Abbdul Majid bin Suhail dari Muhammad bin Abbad dari jalur yang sama.[7]

Jalur ini daif kerana 2 sebab utama:

Pertama: Khalaf bin Ayyub dinilai daif oleh Yahya bin Maien dan Imam Ahmad.[8] Ibn Hibban pula menyatakan beliau seorang penganut mazhab Murjiah[9] yang melampau.[10]  Al-‘Uqaili pula menyatakan beliau selalu bersendiri dalam meriwayatkan hadis munkar dan menyandarkannya kepada riwayat Qais dan Auf.[11]

Kedua: Kharijah bin Musab juga daif. Bahkan majoriti ulama hadis semisal Abdullah bin al-Mubarak, Waki’ bin al-Jarrah, Imam Ahmad, Yahya bin Maien dan Ibn Hibban menyatakan beliau adalah perawi yang ditinggalkan (matruk). Ini bermakna hadisnya terlalu daif maka tidak boleh menyokong riwayat Khalaf bin Ayyub.[12] Tetapi Abu Hatim dan Ibn ‘Adiyy pula menyatakan beliau daif ringan.[13] Jika benar dia daif ringan sekalipun ia tidak menguatkan jalur ini kerana punca jalur ini iaitu Muhammad bin Abbad adalah perawi yang tidak dikenali.[14]

iii.                Jalur Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah: Mandal bin Ali meriwayatkan dari Abdul Majid bin Suhail dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah.[15] Jalur ini juga daif kerana terdapat perawi bernama Mandal bin Ali.

  1. Sanad Ibn Abi Labibah

Waki’ bin al-Jarrah meriwayatkan hadis ini dari jalur Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah dari ayahnya atau datuknya dari Nabi sallallah alaih wasallam.[16] Sanad ini juga daif kerana 2 kecacatan:

Pertama: Terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah. Beliau dinilai daif oleh Ibn Hajar.[17]

Kedua: sanadnya terputus kerana kedua-dua perawi ayah dan datuk Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah tidak pernah berjumpa Nabi sallallah alaih wasallam. Maka sanad ini terputus.

Terdapat juga hadis dengan lafaz yang hampir sama dengan hadis ini. Cuma ia menyatakan bahawa Hasan dan Husain yang merupakan cucu baginda sallallah alaih wasallam adalah daripada bau-bauan Allah. Hadis ini dinilai daif oleh Imam Tirmizi kerana sanadnya terputus.[18]

Kesimpulan

Hadis ini daif kerana semuanya jalurnya tidak terlepas dari kedaifan dan kritikan ulama. Maka sebab itu ulama hadis semisal al-Haihami, al-Iraqi, dan al-Sakhawi menilai hadis ini sebagai daif.[19] Maka ia tidak boleh dijadikan hujah tambahan pula ia berkaitan perkara ghaib iaitu syurga. Tetapi menyayangi anak-anak itu adalah amalan terpuji dan ia fitrah manusia.

Abu Muaz Rozaimi Ramle
Sweileh, Jordan
11 November 2014

[1] Lihat: Ibn ‘Adiyy, al-Kamil fi al-Dhu’afa’, jld. 6, hlm. 160

[2] Lihat: Ibid, Muhammad bin Tohir al-Maqdisi, Zakhirat al-Huffaz, jld. 2, hlm. 1112, no. hadis: 2364.

[3] Lihat: Ibn ‘Adiyy, al-Kamil, jld. 4, hlm. 149.

[4] Riwayat Abu Nuaim dalam kitabnya Tabaqat al-Muhaddithin bi Asbahan, jld. 3, hlm. 173.

[5] Lihat: al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, jld. 2, hlm. 210.

[6] Lihat: Ibn ‘Adiyy, al-Kamil, jld. 3, hlm. 261.

[7] Lihat: Ibn Abi al-Dunya, al-‘Iyal, hlm. 397, no. hadis: 231, al-Albani, al-Silsilah al-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah, jld. 5, hlm. 523, no. hadis: 2499.

[8] Lihat: al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, jld. , 1, hlm. 659, Ibn Hajar, Taqrib al-Tahzib, jld. 1, hlm. 1726.

[9] Murjiah ialah satu mazhab akidah yang terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah.

[10] Lihat: Ibn Hibban, al-Tsiqat, jld. 8, hlm. 228.

[11] Lihat: al-‘Uqaili, al-Dhu’afa, jld. 2, hlm. 24.

[12] Lihat: al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, jld. 1, hlm. 625.

[13] Lihat: Ibn Abi Hatim, al-Jarh wa al-Taadil, jld. 3, hlm. 375, Ibn ‘Adiyy, al-Kamil, jld. 3, hlm. 57

[14] Lihat: al-Albani, al-Silsilah al-Dhaifah, jld. 5, hlm. 523, no. hadis: 2499.

[15]  Lihat: al-Tabarani, al-Mu’jam al-Wasit, jld. 6, hlm. 82, no. hadis: 5860, al-Baihaqi,Syu’ab al-Iman, jld. 7, hlm. 479, no. hadis: 11061.

[16] Lihat: Waqi’ bin al-Jarrah, al-Zuhd, hlm. 422.

[17] Lihat: Ibn Hajar, Taqrib al-Tahzib, jld. 2, hlm. 493.

[18] Lihat: al-Tirmizi, al-Sunan, jld. 4, hlm. 317.

[19] Lihat: al-Haithami, Majma’ al-Zawaid, jld. 8, hlm. 78,  al-Iraqi, al-Mughni, jld. 1, hlm. 532, al-Sakhawi, al-Maqasid al-Hasanah, jld. 1, hlm. 373

Advertisements

Appearance Of Angel Of Death: Beautiful Or Scary

The appearance of the angel of death, to some people it appears to be beautiful to some others it is very scary and terrifying, Insha’Allah may we be from those that see it in a beautiful form ameen..

Intro Nasheed: Omar Esa – Promise Of Allah

Hadith: Say سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ SubhanAllah wa bihamdihi 100 times

سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ

I came across this wonderful hadith in Sahih Bukhari and i would like to share this hadith with all of you.

Narrated Abu Huraira (ra): Allah’s Apostle (peace and blessings be upon him) said, “Whoever says, ‘Subhan Allah wa bihamdihi,’ one hundred times a day, will be forgiven all his sins even if they were as much as the foam of the sea.”

– Sahih Bukhari, Volume VIII (8), Chapter 67, Hadith 414

Believe it or not, it took about 1 or 2 minutes to do this really simple zikr. You can do this while waiting for the bus, getting to school, changing your clothes, fix your tudung (hehe), waiting for Muallim/Muallimah to get into class, while driving to school or work, waiting for your parents/school bus to fetch you up etc etc.

What does SubhanAllah wa bihamdihi سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ mean?

“I deem Allah free of any resemblance to anything whatsoever in any respect, and I celebrate His Praises”

Lets Zikr and gain more Hassanats!

SubhanAllah wa bihamdihi سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ